Network - Server

Cách Export và import Bằng câu lệnh cơ sở dữ liệu MySQL

Ta có thể dùng phpMyAdmin để export hay backup cơ sở dữ liệu của MySQL. Tuy nhiên với những database có kích thước lớn thì dùng phpMyAdmin không phù hợp. Thay vào đó, ta nên thực hiện trực tiếp trên server thông qua các chương trình mysql và mysqldump
 
1. Cách Export/Backup/Dump cơ sở dữ liệu MySQL
 
Để xuất cơ sơ dữ liệu của MySQL ra một file text .sql, ta chạy câu lệnh sau ở shell của server. Nếu không ngồi trực tiếp trên server, ta có thể telnet/ssh tới.
 
mysql -h localhost -u username -p database_name > dump.sql
 
Chú ý: không có khoảng cách giữa p và password

Toàn bộ dữ liệu, các bảng của CSDL database_name sẽ được xuất ra file dạng text dump.sql

1.1 Chỉ xuất cấu trúc (table structure) của CSDL 
 
Nếu bạn chỉ muốn xuất cấu trúc, không cần thiết dữ liệu, có thể thêm tham số -no-data vào câu lệnh trên 

mysqldump -u username -p –no-data database_name > dump.sql

1.2 Chỉ xuất data 
 
Ngược lại với trường hợp trên, nếu bạn chỉ muốn xuất data, không cần quan tâm thông tin database và cấu trúc các table, bạn có thể dùng tham số –no-create-info
 
mysqldump -u username -p –no-create-info database_name > dump.sql
 
1.3 Export cùng lúc nhiều cơ sở dữ liệu

Nếu muốn export cùng lúc nhiều CSDL vào chung một file dump 

mysqldump -u username -p–databases db_name1 [db_name2 ...] > dump.sql 

1.4 Export tất cả CSDL  

mysqldump -u username -p –all-databases > dump.sql 

2. Import và restore cơ sở dữ liệu mySQL  

Câu lệnh để import CDSL cũng khá đơn giản, ngược lại với lệnh dump  

mysql -u username -p database_name < dump.sql 

0 Bình luận

Trở về
  • Setup window xp từ usb!
  • Setup window xp từ usb!

    Tôi xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng USB để làm bộ cài đặt windows xp, giống như một đĩa...

  • Mysql command
  • Mysql command

     # [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p Create a database on the sql server. mysql> create database [databasename]; List...