Network - Server

Cách sử dụng lệnh tail trong Linux

 1. Lệnh tail như thế nào

– Dùng để liệt kê các dòng cuối cùng trong một file

– Cú pháp thông thường: tail -n sốlượng /tên đường dẫn/tới file cần xem

vd: xem log message ta gõ: tail -n 100 /var/log/message rồi ấn Enter

2. Thoát tail trong linux như thế nào

Ấn Ctrl + C để thoát

0 Bình luận

Trở về
  • Setup window xp từ usb!
  • Setup window xp từ usb!

    Tôi xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng USB để làm bộ cài đặt windows xp, giống như một đĩa...

  • Mysql command
  • Mysql command

     # [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p Create a database on the sql server. mysql> create database [databasename]; List...