Coding

Cấu hình Dreamweaver đọc được file phtml

Hy vọng điều này sẽ giúp những người lặn vào Magento, zend, và các tính năng khác, nhưng muốn có sự thoải mái của dreamweaver. sẽ được tốt đẹp nếu nó đến theo cách này, nhưng đó là một tiện ích dễ dàng cho dreamweaver.

Theo mặc định, Dreamweaver không thể đọc các tập tin thực thi lôi. Bạn có thể thêm các loại tập tin để "Open View Code" của các ưu đãi nếu bạn muốn có thể truy cập nhanh, tuy nhiên bạn không thể xem các tập tin trong thiết kế xem nếu bạn làm điều đó. Vì vậy, nếu bạn sử dụng Dreamweaver (phiên bản 4, MX, MX2004, 8, hoặc 9, aka CS3, CS4) để thiết kế các trang web của bạn, và bạn muốn mở các file Template Magento 's (có phần mở rộng thực thi lôi) trong Dreamweaver , bạn có thể thực hiện theo các bước sau để thêm hỗ trợ cho thực thi lôi và làm cho Dreamweaver Render PHP code (với màu sắc, gợi ý, et al) cũng như cho phép bạn xem các thiết kế trong code nếu muốn. Dưới đây là ba bước để làm theo.
 
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Hướng dẫn này là dành cho Dreamweaver trên Windows (XP hoặc Vista) hoặc Mac OS X. Lưu ý: Tôi đã loại trừ số phiên bản từ các tập tin địa điểm được hiển thị, và nếu bạn đang sử dụng một phiên bản cũ hơn Dreamweaver 9 (CS3) thay thế "Adobe" với "Macromedia" trong các tập tin địa điểm được hiển thị. Một số không gian cũng đã được loại bỏ để giữ cho các tài liệu tham khảo trên một dòng.
 
* Dreamweaver 4 người sử dụng: nếu bạn đang sử dụng cổ xưa Dreamweaver 4, bạn chỉ cần làm theo bước một. Tuy nhiên, nó rất cao nên bạn chỉ cần nâng cấp lên phiên bản 8, CS3 hay mới tuyệt vời CSS và Web St và hỗ trợ ARDS.

* Vista có thể cần phải chỉnh sửa các tập tin bằng cách chạy notepad as Administrator, tuy nhiên yêu cầu này không phải là phổ biến và nếu gặp phải, có thể tránh được bằng cách làm theo các bước sau khi khởi động lại tươi. Tuy nhiên, nếu không thể tránh khỏi, chỉ cần vào Start> All Programs> Accessories, và sau đó nhấp chuột phải vào Notepad và chọn "Run as Administrator". Khi notepad là mở, sử dụng File> Open để duyệt đến tập tin có thể áp dụng trước khi thực hiện các thay đổi cần thiết.

Mở tập tin mở rộng cấu hình sau đây trong notepad và thay đổi ngành, nghề theo quy định dưới đây:

XP: Documents và Settings> [user]> Application Data> Adobe Dreamweaver > Configuration> extensions.txt

Chú ý: Nếu bạn không thể nhìn thấy thư mục Application Data, vào Tools → Folder Options → Xem và đảm bảo rằng Show Hidden Files và thư mục được kiểm tra.

Vista: Người dùng> [user]> AppData> Roaming> Adobe> Dreamweaver 9> Configuration> Extensions.txt
 
Mac OS X: Người dùng> [Home thư mục]> Library> Application Support> Adobe> Dreamweaver [Version]> [en_US hay địa điểm khác (chỉ dành cho phiên bản CS4)]> Configuration> Extensions.txt

HTM,HTML,SHTM,SHTML, ... ,TXT,PHP,PHP3,PHP4,PHP5,PHTML,JSP,WML,TPL, ... ,MASTER:All Documents

PHP,PHP3,PHP4,PHP5,TPL,PHTML:PHP Files

Tập tin này là khá nhiều chính xác như các tập tin extensions.txt nằm trong thư mục Application Data Dreamweaver 's, ngoại trừ nó là trong Dreamweaver của thư mục Program Files, bên trong một thư mục cấu hình. Cũng như trong Bước Một, tìm tập tin và thay đổi theo dưới đây.

XP, Vista: Program Files> Adobe> Dreamweaver [Version]> configuration> Extensions.txt

Mac OS X: Ứng dụng> Adobe Dreamweaver [Version]> configuration> Extensions.txt  

HTM,HTML,SHTM,SHTML, ... ,TXT,PHP,PHP3,PHP4,PHP5,PHTML,JSP,WML,TPL, ... ,MASTER:All Documents

PHP,PHP3,PHP4,PHP5,TPL,PHTML:PHP

Files Này sẽ áp dụng php cài đặt mã của bạn màu để các tập tin thực thi lôi của bạn Tập tin này là một tập tin XML cần được đặt tại:

XP, Vista: Program Files> Adobe> Dreamweaver [Version]> configuration> DocumentTypes> MMDocumentTypes.xml

Mac OS X: Ứng dụng> Adobe Dreamweaver . [Version]> configuration> DocumentTypes> MMDocumentTypes XML

Lưu ý: Dreamweaver 8 người dùng trên Windows cũng có thể cần phải áp dụng những thay đổi này: C: Program Files> Macromedia> Dreamweaver 8> Configuration>DocumentTypes> MMDocumentTypes.xml

Lưu ý: Trong Windows 7/Vista, bạn có thể cần phải cập nhật các quyền tập tin dưới Properties> tab Security để lưu các thay đổi của bạn vào tập tin.

<documenttype id="PHP_MySQL" servermodel="PHP MySQL" internaltype="Dynamic" winfileextension="php,php3,php4,php5,phtml" macfileextension="php,php3,php4,php5,phtml" file="Default.php" writebyteordermark="false">; </documenttype>

Khởi động lại hoặc mở Dreamweaver và bạn không nên có bất kỳ vấn đề với thực thi lôi các tập tin nữa.

 

0 Bình luận

Trở về
  • HTML5 Canvas
  • HTML5 Canvas

     The <canvas> element is used to draw graphics, on the fly, on a web page. Draw a red rectangle, a gradient rectangle,...