Network - Server

fix error of directadmin can not send mail

chown -R mail:mail /var/spool/exim/input

chown -R mail:mail /var/spool/exim/db

chown -R mail:mail /var/spool/exim/msglog

0 Bình luận

Trở về
  • Setup window xp từ usb!
  • Setup window xp từ usb!

    Tôi xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng USB để làm bộ cài đặt windows xp, giống như một đĩa...

  • Mysql command
  • Mysql command

     # [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p Create a database on the sql server. mysql> create database [databasename]; List...