Network - Server

How do I configure SSH on OS X?

The SSHD configuration is stored in

/private/etc/ssh/sshd_config 

To stop and start SSHD:

sudo launchctl stop com.openssh.sshd sudo launchctl start com.openssh.sshd 

0 Bình luận

Trở về
  • Setup window xp từ usb!
  • Setup window xp từ usb!

    Tôi xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng USB để làm bộ cài đặt windows xp, giống như một đĩa...

  • Mysql command
  • Mysql command

     # [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p Create a database on the sql server. mysql> create database [databasename]; List...