Network - Server

Mac OSX PHP and XAMPP path issue, add bin of xampp to global

sudo vim ~/.bash_profile

then add

export XAMPP_HOME=/Applications/XAMPP

export PATH=${XAMPP_HOME}/bin:${PATH}

export PATH

Check php :  which php

0 Bình luận

Trở về
  • Setup window xp từ usb!
  • Setup window xp từ usb!

    Tôi xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng USB để làm bộ cài đặt windows xp, giống như một đĩa...

  • Mysql command
  • Mysql command

     # [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p Create a database on the sql server. mysql> create database [databasename]; List...