Network - Server

nginx 502 bad gateway

1) Open /etc/nginx/site-enabled/default and look at

location ~ \.php$ {

                fastcgi_pass unix:/run/php/php5.6-fpm.sock; // make sure the path is correct
 
 
2) Go to /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf and look at the line
 
listen = /run/php/php5.6-fpm.sock // make sure it the same path with fastcgi_pass in 
 
 
* Another way:
 
Go to /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf and edit the line listen = /var/run/php5-fpm.sock to listen = 127.0.0.1:9000
 

 

0 Bình luận

Trở về
  • Setup window xp từ usb!
  • Setup window xp từ usb!

    Tôi xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng USB để làm bộ cài đặt windows xp, giống như một đĩa...

  • Mysql command
  • Mysql command

     # [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p Create a database on the sql server. mysql> create database [databasename]; List...