Network - Server

Set up LetEncrypt for Nginx

LetEncrypt

1) Sudo git clone https:// github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt
2) Sudo service nginx stop
3) cd /opt/letsencrypt
4) ./letsencrypt-auto certonly --standalone
   - Enter domain and email in steps
 
add to nginx default
server {
listen 443 ssl;
 
        ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/jakobsdals.likipe.se/fullchain.pem;
        ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/jakobsdals.likipe.se/privkey.pem;
 
   ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
        ssl_prefer_server_ciphers on;
        ssl_dhparam /etc/ssl/certs/dhparam.pem;
        ssl_ciphers 'EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH';
        ssl_session_timeout 1d;
        ssl_stapling on;
        ssl_stapling_verify on;
        add_header Strict-Transport-Security max-age=15768000;
 
....
 
 
service nginx restart
 
Done!

0 Bình luận

Trở về
  • Setup window xp từ usb!
  • Setup window xp từ usb!

    Tôi xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng USB để làm bộ cài đặt windows xp, giống như một đĩa...

  • Mysql command
  • Mysql command

     # [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p Create a database on the sql server. mysql> create database [databasename]; List...