Network - Server

Shell command to tar directory excluding certain files/folders

 You can have multiple exclude options for tar so

$ tar --exclude='file1' --exclude='patter*' --exclude='file2' OR  $ tar -zcvf archive.tgz arc_dir --exclude=dir/ignore_this_dir

0 Bình luận

Trở về
  • Setup window xp từ usb!
  • Setup window xp từ usb!

    Tôi xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng USB để làm bộ cài đặt windows xp, giống như một đĩa...

  • Mysql command
  • Mysql command

     # [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p Create a database on the sql server. mysql> create database [databasename]; List...