Network - Server

Thay chủ sở hữu file/folder

Mặc định các file và folder sẽ được sở hữu bởi user/group tạo ra nó. Chẳng hạn như mình dùng user là thach1 để tạo một folder thì các user khác ngoại trừ user root sẽ không thể tạo file hoặc thay đổi nội dung của file trong thư mục này, vì nó thuộc sở hữu của thach1.
 
Do vậy, để đổi chủ sở hữu một thư mục cho user/group nào đó thì bạn sẽ sử dụng lệnh chown như sau:
 
 
chown -R [tên user]:[tên group] [file/folder]
Ví dụ:
 
chown -R thach2:thach2 /home/thach1
   

0 Bình luận

Trở về
  • Setup window xp từ usb!
  • Setup window xp từ usb!

    Tôi xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng USB để làm bộ cài đặt windows xp, giống như một đĩa...

  • Mysql command
  • Mysql command

     # [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p Create a database on the sql server. mysql> create database [databasename]; List...