Hosting cho Magento

Hosting cho Magento

 MagentoOne 

 • 1000 MB lưu trữ
 • 30 GB chuyển dữ liệu
 • 256 MB RAM
 • 10% CPU
 • Hỗ trợ 1 tên miền
 • Hỗ trợ CGI, Perl, PHP, MySQL
 • Không giới hạn tài khoản email, tên miền con, FTP, MySQL
 • Miễn phí Cpanel+
 • Server đặt tại Việt Nam hoặc USA
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
Phí hàng tháng: 300.000 VND
Phí hàng quý: 3 x 300.000 VND
Phí 6 tháng: 6 x 282.000 VND
Phí 1 năm: 12 x 264.000 VND
Phí 2 năm: 24 x 228.000 VND

 
MagentoTwo
 • 2000 MB lưu trữ
 • 80 GB chuyển dữ liệu
 • 512 MB RAM
 • 25% CPU
 • Hỗ trợ 1 tên miền
 • Hỗ trợ CGI, Perl, PHP, MySQL
 • Không giới hạn tài khoản email, tên miền con, FTP, MySQL
 • Miễn phí Cpanel+ 
 • Server đặt tại Việt Nam hoặc USA
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
Phí hàng tháng: 500.000 VND
Phí hàng quý: 3 x 500.000 VND
Phí 6 tháng: 6 x 470.000 VND
Phí 1 năm: 12 x 440.000 VND
Phí 2 năm: 24 x 380.000 VND

 
MagentoThree
 • 5000 MB lưu trữ
 • 200 GB chuyển dữ liệu
 • 1024 MB RAM
 • 50% CPU
 • Hỗ trợ 1 tên miền
 • Hỗ trợ CGI, Perl, PHP, MySQL
 • Không giới hạn tài khoản email, tên miền con, FTP, MySQL
 • Miễn phí Cpanel+ 
 • Server đặt tại Việt Nam hoặc USA
 • Đảm bảo truy cập 99.9% thời gian
 • Hỗ trợ khách hàng 24/24
Phí hàng tháng: 900.000 VND
Phí hàng quý: 3 x 900.000 VND
Phí 6 tháng: 6 x 846.000 VND
Phí 1 năm: 12 x 792.000 VND
Phí 2 năm: 24 x 684.000 VND