Basic

0 ₫ /tháng

This is a basic plan. 


 • 0 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 3,000,000 ₫, thanh toán mỗi năm
 • No Setup Fee
 • 5 Bài viết
 • 5 Trang
 • 5 Đa phương tiện
 • Không giới hạn Landing Pages
 • Không giới hạn Mẫu của tôi
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • Không giới hạn My Library
 • 1 Site
 • 20MB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • 1 day Free Trial
Quyền lợi tốt

Medium

0 ₫ /tháng

This is our medium plan. 


 • 0 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 5,000,000 ₫, thanh toán mỗi năm
 • No Setup Fee
 • 10 Bài viết
 • 10 Trang
 • 10 Đa phương tiện
 • Không giới hạn Landing Pages
 • Không giới hạn Mẫu của tôi
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • Không giới hạn My Library
 • 1 Site
 • 100MB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • 1 day Free Trial

Premium

0 ₫ /tháng

This is our premium plan. 


 • 0 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 15,000,000 ₫, thanh toán mỗi năm
 • No Setup Fee
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • Không giới hạn Landing Pages
 • Không giới hạn Mẫu của tôi
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • Không giới hạn My Library
 • 1 Site
 • 500MB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • 1 day Free Trial
×
×

Cart